Statut / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

Statut

STATUT Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Rozdział I Postanowienia ogólne §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Rozdział II Cele i środki działania §9 §10

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

Rozdział IV Struktura organizacyjna i władze SRWiR §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42

Rozdział V Ogniwa podstawowe §43 §44

Rozdział VI Fundusze i majątek Stowarzyszenia §45 §46 §47 §48

Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia §49

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, zwane dalej "Stowarzyszeniem" i używające skrótu "SPWiR" jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, prowadzącą działalność pożytku publicznego i stanowiącą dobrowolne, społeczne zrzeszenie wynalazców oraz twórców innowacji, projektów racjonalizatorskich i nowej techniki, a także osoby zaangażowane w rozwój twórczości wynalazczej.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą organów naczelnych SPWiR m.st. Warszawa.

§3

SPWiR jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§4

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek terenowych na zasadach określonych w statucie.

§5

SPWiR może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych, o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§6

Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

§7

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów.

§8

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej, posiada sztandar może posiadać odznakę członkowską i honorowy medal ustanowiony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§9

Celem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest:

1.      Oddziaływanie na rozwój nauki, techniki i gospodarki.

2.      Popieranie proinnowacyjnych działań w gospodarce i rozwijanie twórczości technicznej w Polsce oraz kształtowanie postaw patriotycznych członków Stowarzyszenia.

3.      Inicjowanie zmian i współdziałanie w doskonaleniu przepisów prawnych, finansowych i podatkowych stymulujących rozwój innowacyjności.

4.      Upowszechnianie osiągnięć wynalazczych twórców i promocja wynalazków w kraju i zagranicą.

5.      Udzielanie członkom Stowarzyszenia porady i pomocy w opracowaniu, zgłaszaniu, promocji, marketingu, wdrażaniu i rozpowszechnianiu projektów wynalazczych.

6.      Reprezentowanie i obrona interesów twórców projektów wynalazczych

7.      Pogłębianie znajomości przepisów prawa wynalazczego.

8.      Rozwijanie form współpracy koleżeńskiej i kontaktów towarzyskich wśród członków SPWiR.

9.      Zgłaszanie wniosków w sprawie wyróżnień i odznaczeń członków SPWiR.

§10

Dla osiągnięcia swoich celów zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, SPWiR.

1.      Stwarza klimat i płaszczyznę twórczej, koleżeńskiej współpracy w dziedzinie wynalazczości.

2.      Inspiruje społeczne działania na rzecz rozwoju wynalazczości i współpracuje w tym zakresie z zainteresowanymi organami Państwa i środkami masowego przekazu.

3.      Przeprowadza badania, analizy i ocenę stanu wynalazczości i wysuwa dezyderaty sprzyjające proinnowacyjności polskiej gospodarki.

4.      Inicjuje, organizuje i przeprowadza konkursy tematyczne, pokazy, wystawy, targi, marketing oraz inne przedsięwzięcia inspirujące twórczość wynalazczą, a także wspiera wdrożenia innowacji.

5.      Współdziała z podmiotami gospodarczymi, organizacjami biznesu, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i innymi podmiotami, do których zakresu działania należą sprawy popierania wynalazczości, marketingu i wdrożeń oraz promocji wynalazków.

6.      Występuje w interesie twórców wobec podmiotów gospodarczych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących projektów wynalazczych.

7.      Występuje poprzez swych przedstawicieli jako pełnomocnik twórców projektów wynalazczych w sprawach z zakresu wynalazczości przez organami wymiaru sprawiedliwości.

8.      Inicjuje, wydaje i upowszechnia katalogi wynalazków oraz wydawnictwa specjalistyczne, organizacyjne i szkoleniowe z zakresu wynalazczości.

9.      Upowszechnia i promuje projekty wynalazcze oraz popularyzuje wynalazców, twórców innowacji i nowej techniki.

10.  Udziela pomocy i porad w zakresie wynalazczości twórcom projektów wynalazczych oraz podmiotom gospodarczym.

11.  Prowadzi wymianę doświadczeń w zakresie wynalazczości w kraju i zagranicą oraz organizuje konferencje, seminaria, odczyty i inne przedsięwzięcia z zakresu innowacji.

12.  Współpracuje ze stowarzyszeniami innych krajów i organizacjami międzynarodowymi w sprawach z zakresu wynalazczości.

13.  Broni praw autorskich członków SPWiR oraz podejmuje mediacje i interwencje dotyczące spraw z zakresu wynalazczości.

14.  Nadaje tytuły "Rzeczoznawca Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów" i tworzy zespoły rzeczoznawców przy oddziałach.

15.  Inicjuje powstawanie na bazie wynalazków małych przedsiębiorstw oraz inicjuje i prowadzi działalność gospodarczą, z której zyski przekazuje na zasilanie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§11

Członkowie SPWiR dzielą się na:

1.      zwyczajnych

2.      wspierających

3.      honorowych zagranicznych

4.      honorowych

§12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, jeżeli jest:

1)      wynalazcą, twórcą, nowej techniki, autorem wzoru użytkowego lub racjonalizatorem,

2)      osobą działającą na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości.

§13

1.      Członka zwyczajnego SPWiR przyjmuje zarząd Koła (Klubu) Wynalazców na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, a do chwili utworzenia Koła (Klubu) ? Prezydium Krajowej Rady SPWiR.

2.      Dowodem przynależności do SPWiR jest legitymacja członkowska, podpisana przez Prezesa Stowarzyszenia i Sekretarza Generalnego.

§14

Członek zwyczajny SPWiR ma prawo:

1)      czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

2)      korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

§15

Członek zwyczajny SPWiR jest obowiązany:

1)      przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz SPWiR,

2)      brać czynny udział w realizacji celów i zadań SPWiR,

3)      inicjować i podnosić jakość działania ogniw organizacyjnych SPWiR,

4)      podnosić poziom swojej etyki zawodowej i kultury technicznej,

5)      opłacać jednorazową roczną składkę członkowską,

6)      brać udział w życiu towarzyskim Klubu Wynalazców.

§16

Przynależność do SPWiR ustaje w przypadku:

1)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego zarządowi Koła (Klubu) lub Prezydium Krajowej Rady,

2)      skreślenia z listy członków przez Zarząd Koła (Klubu) z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres 1,5 roku, po wcześniejszym, bezskutecznym pisemnym upomnieniu przez Zarząd Koła (Klubu) lub Prezydium Krajowej Rady,

3)      wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

4)      skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

5)      śmierci członka.

§17

1.      Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność SPWiR i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej (darowizny) i/lub udziela Stowarzyszeniu pomocy rzeczowej.

2.      Członka wspierającego SPWiR, będącego osobą prawną lub fizyczną, na podstawie podpisanej deklaracji i zadeklarowanej składki rocznej przyjmuje Prezydium Krajowej Rady SPWiR.

3.      Członkostwo wspierające wygasa w przypadku niepłacenia składki członkowskiej przez okres dwu lat (po wcześniejszym, bezskutecznym pisemnym monicie) lub utraty przez podmiot osobowości prawnej.

4.      Uchwałę o wykreśleniu członka wspierającego SPWiR podejmuje Prezydium Krajowej Rady.

5.      Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe SPWiR oraz do udziału na preferencyjnych zasadach w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§18

1.      Członkiem honorowym zagranicznym może być osoba fizyczna zasłużona w promocji polskich wynalazków lub wspierająca cele statutowe SPWiR.

2.      Godność członka honorowego zagranicznego nadaje Krajowa Rada SPWiR.

3.      Godność członka honorowego zagranicznego wygasa na skutek pisemnego zrzeczenia.

4.      Członek honorowy zagraniczny ma prawo do udziału w Krajowym Zjeździe SPWiR oraz do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§19

1.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów SPWiR.

2.      Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów SPWiR na wniosek Krajowej Rady.

3.      Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

4.      Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i władze SPWiR

 

WŁADZE NACZELNE

§20

1.      Władzami naczelnymi SPWiR są:

1)      Krajowy Zjazd Delegatów,

2)      Krajowa Rada,

3)      Główna Komisja Rewizyjna,

4)      Główny Sąd Koleżeński.

2.      Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. w oddziałach i kołach wybór władz może się odbywać w głosowaniu jawnym, o ile zebrani uchwalą taki tryb wyboru.

3.      Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Wyjątek może stanowić urzędujący prezes, wiceprezes lub sekretarz generalny.

4.      W przypadku ustąpienia członka/członków władz SPWiR w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§21

1.      Najwyższą władzą SPWiR jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany przez Krajową Radę.

2.      Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§22

Do kompetencji Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1)      uchwalanie zmian statutu,

2)      uchwalanie kierunków działania SPWiR,

3)      rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Krajową Radę sprawozdań oraz projektu programu działania na następną kadencję,

4)      podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium

5)      dla ustępującej Krajowej Rady,

6)      wybór prezesa Stowarzyszenia, członków Krajowej Rady, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

7)      uchwalenie regulaminów Krajowej Rady, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

8)      nadawanie godności członka honorowego SPWiR,

9)      nadawanie godności prezesa honorowego SPWiR,

10)  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania SPWiR i przeznaczenia jej majątku.

§23

1.      Krajowy Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał zwykła większością głosów - w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie podanym w zawiadomieniu - większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych.

2.      Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania SPWiR wymaga dla swej ważności głosów 2/3 ogólnej liczby delegatów w obecności nie mniej niż 2/3 uprawnionych do głosowania.

§24

1.      Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się raz na cztery lata.

2.      Na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na żądanie co najmniej 1/3 Oddziałów lub z własnej inicjatywy, Krajowa Rada jest obowiązana zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy.

3.      W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd oraz członkowie władz naczelnych SPWiR.

4.      Nadzwyczajny Krajowy Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

5.      O terminie i proponowanym porządku obrad Krajowego Zjazdu powiadamia delegatów Krajowa Rada pisemnie na 30 dni przed jego terminem.

§25

W krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym ? delegaci wybrani przez Oddziałowe Konferencje Delegatów i bezpośrednio przez Koła (Kluby) Wynalazców wg zasad ustalonych przez Krajową Radę w instrukcji wyborczej,

2)      z głosem doradczym ? członkowie ustępujących władz naczelnych i członkowie honorowi o ile nie są delegatami,

3)      z głosem doradczym ? członkowie honorowi zagraniczni i przedstawiciele członków wspierających SPWiR, zaproszeni przez Krajową Radę,

4)      goście oficjalni.

§26

1.      Naczelnym organem wykonawczym SPWiR jest Krajowa Rada.

2.      Krajowy Zjazd Delegatów wybiera 20-25 członków Krajowej Rady SPWiR, o ewentualnym osobnym wyborze prezesa decyduje Krajowy Zjazd, podejmując odpowiednią uchwałę.

3.      Krajowa Rada wybiera spośród swego grona Prezydium składające się z 7 osób, w tym prezesa (o ile nie został wybrany przez Zjazd), 4 wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.

4.      Posiedzenia Krajowej Rady odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie mniej niż dwa razy w roku. Zwołuje je Prezydium co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

5.      Uchwały władz statutowych SPWiR na szczeblu krajowym, Oddziałów i Kół (Klubów) zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§27

Do zakresu działania Krajowej Rady należy:

1)      realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu,

2)      uchwalenie programów i planów działania oraz zasad finansowania działalności SPWiR,

3)      uchwalanie rocznego budżetu i przyjmowanie sprawozdania finansowego SPWiR,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa SPWiR w innych organizacjach społecznych krajowych i międzynarodowych,

5)      zapoznawanie się z uwagami i zaleceniami Głównej Komisji Rewizyjnej,

6)      uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad podziału zysku z działalności gospodarczej,

7)      ustanawianie i nadawanie plakietek oraz medalu i dyplomów honorowych SPWiR

8)      nadawanie członkostwa podmiotom i osobom zagranicznym,

9)      zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów,

10)  ustalanie zasad i trybu wybierania delegatów na Krajowy Zjazd oraz na oddziałowe konferencje delegatów,

11)  powoływanie i rozwiązywanie stałych komisji Krajowej Rady,

12)  wybieranie przedstawiciela SPWiR do Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,

13)  uchwalenie regulaminów Prezydium Krajowej Rady i Rad Oddziałowych oraz ramowego regulaminu Koła (Klubu) Wynalazców.

§28

1.      Prezydium Krajowej Rady działa z upoważnienia i w imieniu Krajowej Rady SPWiR.

Do zakresu działania Prezydium w szczególności należy:

1)      reprezentowanie SPWiR na zewnątrz,

2)      wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady,

3)      gospodarowanie funduszami i majątkiem SPWiR,

4)      ustalanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia oraz planu zatrudnienia pracowników w jednostkach organizacyjnych,

5)      decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,

6)      opracowywanie projektów przedsięwzięć i zawieranie umów na dotacje celowe,

7)      opracowywanie projektu planu działalności, preliminarzy budżetowych oraz uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla właściwości innych organów SPWiR,

8)      analizowanie i ocena działalności, planów pracy, preliminarzy budżetowych i sprawozdań oddziałów SPWiR oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie Krajowej Radzie,

9)      ustalanie zakresu działania komisji i zespołów oraz ich składów osobowych,

10)  dokonywanie badań i ocen stanu wynalazczości i formowanie na tej podstawie postulatów i wniosków,

11)  delegowanie przedstawicieli SPWiR do składu odpowiednich organów zajmujących się problematyką wynalazczości,

12)  inicjowanie, tworzenie i nadzorowanie spółek prawa handlowego z kapitałem SPWiR i delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia jako wspólnika do organów tych spółek,

13)  współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz z organami państwowymi i  gospodarczymi, zainteresowanymi rozwojem wynalazczości i innowacji,

14)  przyjmowanie na rzecz Stowarzyszenia darowizn, zapisów i spadków,

15)  uchylanie sprzecznych z prawem i niniejszym statutem uchwał rad oddziałów,

16)  zawieszenie w czynnościach rad oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z niniejszym statutem,

17)  decydowanie o nadawaniu osobowości prawnej oddziału i wnioskowanie do Sądu o pozbawienie nadanej osobowości, i ole działalność Oddziału nie jest zgodna z niniejszym statutem,

18)  przyjmowanie na członków wspierających SPWiR i utrzymywanie z nimi współpracy,

19)  organizowanie i obsługa Kół (Klubów) Wynalazców i członków zwyczajnych na terenie nie objętym działalnością Oddziału oraz powierzanie wybranym radom oddziałów rejonowych, lub zarządom Klubów funkcji rad oddziałów wojewódzkich SPWiR,

20)  wykonywanie zadań Kierownika Zakładu pracy dla zatrudnianych pracowników w jednostkach organizacyjnych SPWiR,

21)  wnioskowanie w sprawach odznaczeń i nominowanie kandydatów do honorowego medalu SPWiR oraz nadawanie nagród i wyróżnień,

22)  zwoływanie posiedzeń Krajowej Rady.

2.      W przypadku zawieszenia w czynnościach Rady Oddziału SPWiR, Prezydium Krajowej Rady powołuje Tymczasową Radę Oddziału, która sprawuje funkcję do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej Rady.

3.      Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej odbywają się co najmniej dwa razy w kwartale i  zwołuje je prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes.

§29

1.      Naczelnym organem kontrolnym SPWiR jest Główna Komisja Rewizyjna.

2.      Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków GKR, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

3.      Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności organów SPWiR pod względem prawidłowości oraz jej zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu,

2)      uchwalanie regulaminów i wytycznych dla komisji rewizyjnych Oddziałów oraz komisji rewizyjnych Kół (Klubów),

3)      zgłaszanie na posiedzenia Krajowej Rady i jej Prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności SPWiR,

4)      składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Krajowej Radzie,

5)      kontrola działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

6)      kontrola opłacalności składek przez członków zwyczajnych, i wspierających SPWiR.

4.      Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, jego zastępca i sekretarz mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym na posiedzeniach Krajowej Rady i jej Prezydium z  głosem doradczym.

5.      W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członka GKR przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba dokooptowanych nie może przekraczać dwóch członków.

§30

1.      Główny Sąd Koleżeński, w skrócie "GSK" składa się z 5 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

2.      Do zakresu działania GSK należy rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań członków władz Stowarzyszenia, władz Oddziałów i władz niższego stopnia od orzeczeń sądów koleżeńskich Oddziałów.

3.      GSK może orzekać następujące kary:

1)      upomnienie,

2)      zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

3)      wykluczenie ze Stowarzyszenia.

4.      Orzeczenia wydane przez GSK są ostateczne.

5.      Organizacja i tryb pracy GSK oraz sądów koleżeńskich Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

ORGANY WOJEWÓDZKIE, REJONOWE

§31

1.      Oddziały Wojewódzkie (Rejonowe) SPWiR, zwane dalej Oddziałami powstają na podstawie uchwały Prezydium Krajowej Rady.

2.      Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Prezydium Krajowej Rady.

3.      Do powołania Oddziału Wojewódzkiego wymagana jest liczba co najmniej 70 członków zwyczajnych, a Oddziału Rejonowego - 30.

4.      Oddziały Wojewódzkie i Rejonowe mogą ubiegać się osobowość prawną na podstawie niniejszego statutu.

5.      Wnioski Rad Oddziałów o nadanie oddziałowi osobowości prawnej, przed złożeniem wniosku do Sądu Rejestracyjnego wymagają zgody Prezydium Krajowej Rady.

6.      Oddziały Rejonowe nie posiadające wymaganej dolnej granicy liczby członków przekształcają się w jednostkę organizacyjną a o nazwie Klub Wynalazców SPWiR, podporządkowany bezpośrednio Prezydium Krajowej Rady.

7.      Radzie Oddziału Rejonowego lub Zarządowi Klubu Wynalazców Prezydium Krajowej Rady może powierzyć pełnienie w wybranym zakresie funkcji Rady Oddziału Wojewódzkiego SPWiR.

§32

1.      Władzami Oddziału SPWiR są:

1)      Konferencja Członków lub Delegatów Oddziału,

2)      Rada Oddziału,

3)      Komisja Rewizyjna Oddziału,

4)      Sąd Koleżeński Oddziału.

2.      Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata, wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, jeśli Konferencja Członków lub Delegatów podejmie taką uchwałę.

3.      Członkowie władz pełnią funkcje społecznie, wyjątek może stanowić jeden urzędujący członek Prezydium Rady Oddziału.

4.      W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji władz oddziału, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§33

1.      Najwyższą władzą SPWiR na terenie województwa, rejonu jest Konferencja Członków lub Delegatów Oddziału.

2.      Konferencja Oddziału może być zwoływana w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§34

Do kompetencji Zwyczajnej Konferencji Członków lud Delegatów Oddziału SPWiR należy:

1)      ocena i wytyczanie kierunków i programu Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału,

2)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Oddziału,

3)      podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady Oddziału SPWiR za ubiegły okres jej kadencji, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4)      wybór członków Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia,

5)      rozpatrywanie i uchwalenie wniosków w sprawie rozwoju społecznego ruchu wynalazczego i działalności SPWiR.

§35

Konferencja Członków lub Delegatów Oddziału jest władną do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie ? bez względu na liczbę obecnych.

§36

1.      Na pisemny wniosek Prezydium Krajowej Rady SPWiR, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej 1/3 Kół (Klubów) Wynalazców, względnie z własnej inicjatywy, Rada Oddziału obowiązana jest zwołać nadzwyczajną Konferencję Członków lub Delegatów Oddziału w terminie nie przekraczającym 45 dni.

2.      Nadzwyczajna Konferencja Członków lub Delegatów Oddziału obraduje nad sprawami, dla których została zwołana.

3.      O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Konferencji, Rada Oddziału powiadamia delegatów na 15 dni przed terminem.

§37

W Konferencji Członków lub Delegatów Oddziału biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym ? członkowie lub delegaci wybrani w Kołach (Klubach) Wynalazców, na zasadach ustalonych w instrukcji wyborczej,

2)      z głosem doradczym ? członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszone osoby.

§38

1.      Konferencja Członków lub Delegatów Oddziału wybiera 5-9 członków Rady Oddziału SPWiR; o ewentualnym osobnym wyborze prezesa decyduje Konferencja Członków lub Delegatów, podejmując odpowiednią uchwałę.

2.              Rada Oddziału jest organem wykonawczym SPWiR na terenie swojego działania

3.      Rada Oddziału wybiera spośród swego grona Prezydium składające się z 3-5 członków, w tym Prezesa (o ile nie został wybrany przez Konferencję Delegatów), 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4.      Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku i zwołuje je Prezydium na 9 dni przed ustalonym terminem.

§39

Do zakresu działania Rady Oddziału należy:

1)      kierowanie działalnością Oddziału SPWiR zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz SPWiR,

2)      uchwalanie planów działania Oddziału,

3)      zatwierdzanie preliminarzy budżetowych i sprawozdań z ich wykonania,

4)      działanie na rzecz obrony praw autorskich członków Stowarzyszenia,

5)      inicjowanie nowych form rozwoju społecznego ruchu wynalazczego oraz udzielanie pomocy prawnej, promocyjnej i techniczno-organizacyjnej dla członków zwyczajnych i wspierających SPWiR,

6)      udzielanie Kołom (Klubom) Wynalazców pomocy prawnej, organizacyjnej i merytorycznej,

7)      uchwalanie regulaminów pracy Prezydium, Rady Oddziału i komisji,

8)      zwoływanie Konferencji Członków lub Delegatów Oddziału.

§40

1.      Prezydium Rady Oddziału działa w imieniu Rady Oddziału SPWiR, a do zakresu jego działania w szczególności należy:

1)      reprezentowanie Oddziału SPWiR na zewnątrz,

2)      wykonywanie uchwał Konferencji Członków lub Delegatów i Rady Oddziału SPWiR,

3)      organizowanie, opieka i rozwiązywanie podstawowych ogniw SPWiR oraz komisji i sekcji problemowych,

4)      współdziałanie z organizacjami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi wynalazczością oraz promocja i pomoc we wdrażaniu wynalazków,

5)      organizowanie członków Oddziału i podmiotów gospodarczych do aktywnego uczestnictwa w konkursach wynalazczych oraz krajowych i zagranicznych wystawach wynalazków,

6)      opracowywanie preliminarzy budżetowych i planów działania Oddziału,

7)      zbieranie składek i zarządzanie funduszami Oddziału,

8)      rozpatrywanie skarg, podejmowanie mediacji oraz udzielanie pomocy prawnej członkom SPWiR,

9)      organizowanie wymiany doświadczeń dla Kół (Klubów) Wynalazców oraz członków zwyczajnych SPWiR,

10)  organizowanie działalności gospodarczej w celu zdobywania środków na działalność statutową Oddziału,

11)  wspieranie działań gospodarczych spółek prawa handlowego z kapitałem Stowarzyszenia,

12)  inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie życia koleżeńskiego, towarzyskiego i klubowego wśród członków zwyczajnych i wspierających SPWiR,

13)  wnioskowanie w sprawach nagród i wyróżnień,

14)  zwoływanie posiedzeń Rady Oddziału SPWiR.

2.      Posiedzenia Prezydium Rady Oddziału odbywają się minimum raz na dwa miesiące i zwołuje je prezes lub urzędujący członek Prezydium, na 5 dni przed ustalonym terminem.

§41

1.      Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym SPWiR na terenie działania Oddziału i składa się z 3-5 członków, w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

2.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy między innymi:

1)      kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej i statutowej Oddziału,

2)      kontrola opłacania składek przez członków zwyczajnych i wspierających SPWiR,

3)      składanie sprawozdań na Konferencji Delegatów Oddziału i stawianie wniosków w kwestii absolutorium dla ustępującej Rady Oddziału.

4)      Przewodniczący i  Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Oddziału i jej Prezydium z głosem doradczym.

§42

1.      Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków, w tym: z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

2.      Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego przez członków Stowarzyszenia, władze Oddziału lub władze Koła (Klubu) oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.

3.      Postanowienia §30 ust.3 stosuje się odpowiednio.

4.      Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do GSK w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Rozdział V

Ogniwa podstawowe

§43

1.      Podstawową jednostką organizacyjną SPWiR jest Klub/Koło Wynalazców przyjęty do ewidencji przez Prezydium Rady Oddziału lub przez Prezydium Krajowej Rady, o ile nie powołano Oddziału.

2.      Władzami Klubu/Koła SPWiR są:

1)      ogólne zebranie członków Klubu/Koła,

2)      Zarząd Klubu/Koła,

3)      Komisja Rewizyjna.

3.      Do utworzenia Klubu/Koła Wynalazców wymagana jest liczba co najmniej 9 członków SPWiR, a w przypadku Klubu rejonowego - 21 członków.

4.      Klubami/Kołami Wynalazców w rozumieniu postanowień niniejszego statutu mogą. być Kluby/Koła:

1)      wydziałowe, w skrócie "WKW"

2)      zakładowe, w skrócie "ZKW",

3)      terenowe, "TKW",

4)      rejonowe (regionalne), "RKW",

5)      szkolne (uczelniane) "SKW" lub "UKW".

5.      Kluby Wynalazców SPWiR mogą przybrać uściślające nazwy pochodzące od miejscowości lub nazwy jednostki szczebla samorządowego.

§44

1.      Klub/Koło Wynalazców w  swojej działalności realizuje cele określone w  statucie Stowarzyszenia, w uchwałach władz SPWiR i własnym regulaminie.

2.      Regulamin Klubu/Koła Wynalazców uchwala Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków w oparciu o ramowy regulamin uchwalony przez Krajową Radę SPWiR.

3.      Zarząd Klubu/Koła zbiera składki członkowskie w wysokości określonej uchwałą Krajowej Rady SPWiR.

Rozdział VI

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§45

1.      Majątek SPWiR stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.

2.      Na fundusze SPWiR składają się:

1)      wpływy z wpisowego oraz ze składek członków indywidualnych i wspierających,

2)      darowizny, zapisy i składki,

3)      dotacje celowe,

4)      przychody z działalności własnej Stowarzyszenia,

5)      wpływy z zysku spółek prawa handlowego z udziałem kapitału Stowarzyszenia,

6)      wpływy z ofiarności publicznej.

 

§46

Majątek SPWiR może być używany wyłącznie do realizacji celów i  zadań statutowych Stowarzyszenia.

§47

1.      Jednostki terenowe SPWiR gospodarują funduszami w sposób ustalony przez Prezydium Krajowej Rady.

2.      Przychody z własnej działalności gospodarczej oddziałów są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych w tych oddziałach.

3.      Oddziały partycypująw podziale zysku spółek prawa handlowego Stowarzyszenia na zasadach uchwalonych przez Wspólnika i organy tych Spółek.

§48

1.      Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych i innych wymagane są podpisy dwóch członków kierownictwa, w tym Prezesa Stowarzyszenia i Sekretarza Generalnego lub Skarbnika.

2.      Uprawnienia do zaciągania zobowiązań Prezydium Krajowej Rady może przekazać oddziałowym radom SPWiR oraz zarządom Klubów/Kół Wynalazców, udzielając upoważnienia ogólnego i szczegółowego.

3.      W oddziałach posiadających osobowość prawną dla ważności pism dotyczących praw i  obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków, w tym Prezesa i  Sekretarza lub Skarbnika Oddziału.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§49

1.      Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów powziętej zgodnie z postanowieniami §23 ust.2 statutu.

2.      W przypadku podjęcia przez Krajowy Zjazd Delegatów uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Krajowy Zjazd zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

Szukaj


Rabaty


Zostań członkiem Stowarzyszenia i uzyskaj 5% rabatu na wybrane wystawy

Wypełnij deklarację i zostań członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Kontakt


Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

+48 22 633 84 82

biurospwir@gmail.com

Polityka Prywatności


Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018